Begeleiding

Bomenwacht
Bij het werken rondom bomen verdient het aanbeveling een bomenwacht in te stellen. De ervaring leert dat de instelling hiervan tot een zorgvuldiger omgaan met bomen tot gevolg heeft.
In de hoedanigheid als Bomenwacht kan ik de randvoorwaarden en maatregelen controleren, die vooraf aan de werkzaamheden in bestek, aanvullende voorwaarden en/of BEA zijn vastgesteld. Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden uit:

  • Het bespreken van de maatregelen vóór uitvoering met aannemer;
  • Controle van de ontwikkeling van de boom (bladmassa, groei);
  • Controle van de vochtvoorziening vanuit de bodem;
  • Controle op beschadigingen van stam, kroon en wortels;
  • Het regelmatig rapporteren van bevindingen, en bij afwijkingen direct, aan de opdrachtgever;
  • Doen van eventuele verbetervoorstellen voor de boom of bomen tijdens en na uitvoering.

Keuringen snoeiwerk
Op basis van mijn specifieke deskundigheid heb ik meegewerkt in een CROW-werkgroep. Samen met collega-deskundigen is onder leiding van het CROW-kennisplatform in 2007 het hoofdstuk “onderhoud bomen” tot stand gekomen en aan de Standaard RAW-systematiek toegevoegd. Hierin is de huidige visie met betrekking tot het snoeien van bomen en met name de beeldsystematiek, vastgelegd. Vanuit deze specifieke kennis, en de praktische jarenlange ervaring uit de vorige werkkring, ben ik een betrouwbare partner op het gebied van het beoordelen van de (snoei)toestand, directievoering en toezicht bij snoeiwerk en keuringen daarvan.

Begeleiding voorbereiding projecten
Behalve boomtechnisch adviseur ben ik ook parttime werkzaam bij de gemeente Bergeijk. Daar ben ik verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van grotere civieltechnische projecten, zoals herinrichting van centra, de aanleg van rotondes, bouw- en woonrijp maken van woongebieden, herinrichtingen van doorgaande wegen, fietspaden etc. etc. In die hoedanigheid ben ik gewend om te werken met en om te gaan met klankbordgroepen en dorpsraden.
De in deze functie opgebouwde kennis van civieltechnische, infrastructurele projecten in combinatie met mijn kennis op het gebied van bomen en groen en de omgang met belangenverenigingen in inloop- en informatieavonden, is uniek te noemen. Ik stel ook graag die kennis en ervaring ter beschikking voor uw civieltechnische projecten met bomen of uw boomtechnische projecten met infrastructuur, op welke manier dan ook. Dat kan in de vorm van Planchecks tot ondersteuning bij bewonersavonden, het meedenken in civieltechnische oplossingen en ontwerpen tot excursies langs bomen in de wijk.